Steinbuch Consultancy

Steinbuch Consultancy levert prestatieverbetering met de toepassing van kwaliteitsmanagement, informatiebeveiligingsmanagement, procesverbetering en samenwerking. De projecten betreffen in hoofdlijnen het expliciteren en implementeren van beleid en sluiten aan bij de organisatie en de medewerkers. Dat wil zeggen dat Steinbuch Consultancy met de organisatie inhoud geeft aan de wijze waarop de strategie wordt ingevuld. De missie en strategie zeggen iets over de identiteit van de organisatie.

Werkgebieden

De werkgebieden van Steinbuch Consultancy zijn de cultuur en de processen. Daar waar ingegrepen moet worden in organisatiestructuren zal Steinbuch Consultancy voor u een gesprekspartner zijn. Specifieke onderwerpen in de diensteverlening zijn kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging, zoals begeleiding bij certificatie conform de ISO-9001, ISO-27001 en NEN-7510. De meest actuele situatie kunt u vinden op LinkedIn

Organisatie en mens: een combinatie van twee aanpakken
Organisatie en mens betekent een combinatie van systeemaanpak (bedrijfskundige aanpak) enerzijds en anderzijds dat dit gebeurt met respect voor de mens. De medewerkers zijn nog steeds het kapitaal van de onderneming. Het aanspreken van de medewerkers op hun sterktes werkt beter dan werken aan verbetering van de zwakke kanten. Wanneer de sterktes worden benut, compenseren zij de zwaktes, of helpen deze zelfs een en ander te verbeteren.

Wanneer een individueel coachingstraject wordt afgesproken worden hierin zowel de werkprocessen als de interactie met de omgeving betrokken. In kwaliteitsprojecten en veranderingsprojecten worden de mensen optimaal betrokken. De oplossingen worden gevonden in gesprek met de medewerkers. De rol van Steinbuch Consultancy hierin is het stellen van de juiste vragen om de doelstelling van het project te realiseren.

Over Steinbuch Consultancy

Producten

Steinbuch Consultancy houdt zich bezig met alle dimensies binnen een organisatiestructuur. Wij zijn gespecialiseerd in onder andere certificatie en accreditatie, managementsystemen, procesverbetering, persoonlijke effectiviteit en samenwerking.

In kwaliteitsprojecten en veranderingsprojecten worden de mensen optimaal betrokken. De oplossingen worden gevonden in gesprek met de medewerkers. Onze rol hierin is het stellen van de juiste vragen.

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden!


Organisaties die zich laten certificeren/accrediteren hebben daar meestal maar 1 reden voor: Het verkrijgen cq behouden van hun klantenkring. De andere reden om een certificatie te verwerkelijken is dat daarbij de organisatie geholpen wordt om bepaalde verbeterprocessen te realiseren.
Ten aanzien van managementsystemen, zowel voor kwaliteit als voor informatiebeveiliging zijn er meerdere mogelijkheden. Enerzijds kan Steinbuch Consultancy de ontwikkeling en implementatie van een managementsysteem realiseren. Anderzijds kan Steinbuch Consultancy kwaliteitsmanagement leveren op interimbasis voor onderhoud en verbetering.

Persoonlijke effectiviteit is een begrip dat op vele manieren kan worden verstaan. Steinbuch Consultancy verstaat onder persoonlijke effectiviteit “het functioneren van de persoon in de werksituatie”. Dit funcioneren betreft dan enerzijds het uitvoeren van handelingen en anderzijds het interacteren met collegae, ondergeschikten, bovengeschikten, klanten, leveranciers etc.
Het verbeteren van processen kan op vele manieren. De aanleiding is meestal een probleem bij het niet bereiken van de doelstellingen. Hierbij kun je denken aan een te lange doorlooptijd, klantontevredenheid, te lage winstgevendheid, enzovoorts. Een analyse van de processen en bespreking daarvan met de directie, leidinggevenden en medewerkers leidt tot besparingen, bereiken van de doelstellingen en een gezonde samenwerkingscultuur.

Bent u benieuwd naar onze dienstverlening?

Steinbuch Consultancy houdt zich bezig met alle dimensies binnen een organisatiestructuur en is gespecialiseerd in het expliciteren en implementeren van beleid.
Bent u benieuwd wat dat voor uw organisatie kan betekenen?

Contact opnemen