Persoonlijke Effectitiviteit en Dynamische Oordeelsvorming®

Persoonlijke effectiviteit is een begrip dat op vele manieren kan worden verstaan. Steinbuch Consultancy verstaat onder persoonlijke effectiviteit “het functioneren van de persoon in de werksituatie”. Dit functioneren betreft dan enerzijds het uitvoeren van handelingen en anderzijds het interacteren met collegae, ondergeschikten, bovengeschikten, klanten, leveranciers etc.

Steinbuch Consultancy begeleidt mensen in hun werksituatie door het verbeteren van de werkprocessen en coaching op interactie-aspecten. Daarnaast verzorgt Steinbuch Consultancy een trainingen die zijn gebaseerd op Dynamische Oordeelsvorming®. Hierbij leer je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen eigen gedachten, gevoelens en wilsimpulsen en het leren stellen van de juist vragen aan de ander.